ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap MEDIA SCIENCE B.V. (hierna: MEDIA SCIENCE) gevestigd te (1059 BW) Amsterdam aan de Generaal Vetterstraat 82.

 

Artikel 1 – Algemeen
1.1    Deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en/of overeenkomsten tussen MEDIA SCIENCE en Opdrachtgevers, strekkende tot het verrichten van diensten door MEDIA SCIENCE. Afwijkingen van of wijzigingen in deze Voorwaarden dienen door MEDIA SCIENCE schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor de betreffende offerte/opdracht/overeenkomst.
1.2    Onder “Opdrachtgever” wordt hieronder verstaan, iedere (rechts)persoon aan wie MEDIA SCIENCE diensten levert, met inbegrip van diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtsverkrijgenden en erfgenamen.
1.3    Eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn voor MEDIA SCIENCE niet verbindend, tenzij MEDIA SCIENCE zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.
1.4    Indien MEDIA SCIENCE schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van een of meer afwijkende voorwaarden, blijven deze Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.
1.5    In aanvulling op de Voorwaarden kunnen met het oog op de uitvoering van de overeenkomst bijzondere voorwaarden tussen MEDIA SCIENCE en Opdrachtgever worden overeengekomen. In geval van verschillen tussen deze Voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden zullen de bijzondere voorwaarden prevaleren en deze Voorwaarden aanvullend van toepassing zijn.

 

Artikel 2 – Overeenkomsten en wijzigingen
2.1    Een door Opdrachtgever geplaatste opdracht zal door MEDIA SCIENCE, als onherroepelijk aanbod worden beschouwd.
2.2    MEDIA SCIENCE is jegens Opdrachtgever aan een bij MEDIA SCIENCE geplaatste opdracht uitsluitend gebonden indien en zodra die opdracht door MEDIA SCIENCE binnen 3 werkdagen, na ontvangst van de opdracht, schriftelijk wordt bevestigd, dan wel indien MEDIA SCIENCE met de uitvoering van die opdracht is aangevangen. MEDIA SCIENCE behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor bij genoemde bevestiging de aanvangsdatum nader te bepalen. Voor werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en / of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.3    Door Opdrachtgever na het plaatsen van een opdracht verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan MEDIA SCIENCE ter kennis worden gebracht en binden MEDIA SCIENCE slechts indien deze afspraken / toezeggingen schriftelijk door MEDIA SCIENCE zijn bevestigd. Bij mondelinge of per telefoon opgegeven opdrachten en/of wijzigingen in de uitvoering daarvan, draagt Opdrachtgever het risico ter zake van de al dan niet (juiste) tenuitvoerlegging daarvan.
2.4    Wijzigingen in een door Opdrachtgever geplaatste opdracht, van welke aard ook, die hogere kosten meebrengen dan waarop bij de oorspronkelijke door MEDIA SCIENCE verstrekte prijsopgave kon worden gerekend, komen voor rekening van Opdrachtgever. Indien dergelijke wijzigingen vermindering van kosten tot gevolg hebben, dan kan Opdrachtgever daaraan geen enkel recht ontlenen met betrekking tot vermindering van de afnameprijs. MEDIA SCIENCE kan evenwel naar eigen inzicht besluiten dat deze wijzigingen betaling van een lagere afnameprijs tot gevolg hebben.
2.5    Aangebrachte wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat vóór de veranderingen aangegeven planning door MEDIA SCIENCE wordt overschreden. Daarop kan ten nadele van MEDIA SCIENCE geen beroep worden gedaan.
2.6    Bij annulering van de opdracht zullen de volledige kosten die MEDIA SCIENCE reeds in het kader van de uitvoering van de opdracht heeft moeten maken in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.

 

Artikel 3 – Offertes en prijsopgaven
3.1    Alle offertes van MEDIA SCIENCE zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2    Omschrijvingen en prijzen in offertes worden onder voorbehoud gegeven en gelden slechts bij benadering. Opdrachtgever kan aan eventuele fouten in een offerte geen enkel recht ontlenen.
3.3    De offertes van MEDIA SCIENCE worden gegeven op basis van door Opdrachtgever verstrekte gegevens en specificaties. Offertes zijn gebaseerd op te leveren diensten binnen normale termijnen en onder normale omstandigheden.
3.4    Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.5    MEDIA SCIENCE is gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen indien gewijzigde marktprijzen dan wel andere ontwikkelingen, zoals overheidsmaatregelen, valutakoersen, belastingen, rechten, heffingen etc., daartoe aanleiding geven. MEDIA SCIENCE zal Opdrachtgever van een eventuele prijsverhoging zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen. Wanneer de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van een overeenkomst en meer dan tien (10) % van de oorspronkelijke prijs bedraagt, heeft Opdrachtgever het recht om binnen tien (10) dagen na verzending van de in de vorige zin bedoelde schriftelijke mededeling schriftelijk de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, bij gebreke waarvan hij geacht wordt met de prijsverhoging in te stemmen.

 

Artikel 4 – Betaling
4.1    De betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bank- of girorekening als vermeld op de factuur. Betaling door Opdrachtgever dient uitsluitend te geschieden in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn opgenomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Enig valutarisico komt voor rekening van Opdrachtgever.
4.2    Opdrachtgever doet hierbij afstand van zijn verrekenings- en opschortingsrechten.
4.3    Indien Opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichting ex artikel 4.1 van de Voorwaarden, heeft MEDIA SCIENCE het recht de overeenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten. In geval van een beëindiging of opschorting onder deze bepaling, zal Opdrachtgever volledig aansprakelijk zijn voor de door MEDIA SCIENCE geleden en te lijden schade. Voorts is Opdrachtgever – onverminderd de overige rechten van MEDIA SCIENCE – maandelijks een rente van twee (2) % verschuldigd over (het nog verschuldigde deel van) het factuurbedrag vanaf de dag dat de betalingstermijn is overschreden tot aan het tijdstip van de algehele voldoening van het factuurbedrag. MEDIA SCIENCE zal alsdan gerechtigd zijn onmiddellijke voldoening van alle nog niet betaalde facturen te eisen en verdere leveringen op te schorten tot het moment waarop het gehele factuurbedrag is betaald, dan wel daarvoor genoegzame zekerheid is gesteld.
4.4    Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die MEDIA SCIENCE maakt als gevolg van het niet-nakomen door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen voor rekening van Opdrachtgever en worden berekend conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
4.5    Door Opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en verschenen renten en vervolgens ter afdoening van de oudste opeisbare factuur, ook al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 5 – Verplichtingen Opdrachtgever
5.1    Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat MEDIA SCIENCE tijdig kan beschikken over alle voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens en/of overige specificaties die op de betreffende overeenkomst van toepassing zijn.
5.2    Indien de aanvang of de voortgang van de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door factoren die aan Opdrachtgever kunnen worden toegerekend, komen de daaruit voor MEDIA SCIENCE voortvloeiende schade en kosten voor rekening van Opdrachtgever.
5.3    Opdrachtgever garandeert dat het aangeleverde advertentiemateriaal veilig is en geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programma’s bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s en/of websites van MEDIA SCIENCE. Opdrachtgever garandeert eveneens dat hij bij aanlevering van het advertentiemateriaal  geen gebruik maakt van apparatuur en/of programmatuur die de normale werking van de computersystemen, computerprogramma’s en/of websites van MEDIA SCIENCE kan verstoren, noch gegevens verzendt die door hun omvang  en/of eigenschappen de infrastructuur van de computersystemen, computerprogramma’s en/of  websites van MEDIA SCIENCE onevenredig belasten.

 

Artikel 6 – Klachten
6.1    Opdrachtgever heeft de verplichting de diensten van MEDIA SCIENCE voortdurend te controleren, te beginnen bij aanvang van de dienstverlening. Indien een gebrek wordt geconstateerd dient Opdrachtgever haar bezwaar direct doch uiterlijk binnen 5 dagen na constatering van het gebrek schriftelijk kenbaar te maken aan MEDIA SCIENCE.  Aanspraken voortvloeiende uit een eventueel gebrek in de uitvoering van de dienstverlening door MEDIA SCIENCE vervallen in ieder geval na één (1) maand na verrichting van de betreffende diensten door MEDIA SCIENCE.
6.2    Indien, met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 6.1, het bezwaar gegrond wordt bevonden door MEDIA SCIENCE, is MEDIA SCIENCE slechts gehouden de verrichting waarop het bezwaar betrekking heeft te herstellen.
6.3    Het maken van bezwaar als bedoeld in artikel 6.1 ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van MEDIA SCIENCE.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1    MEDIA SCIENCE is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk indien en voorzover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van MEDIA SCIENCE. De aansprakelijkheid van MEDIA SCIENCE voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van MEDIA SCIENCE en van derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten is derhalve uitgesloten. Elke verdergaande of andere aansprakelijkheid voor niet-correcte nakoming of andere tekortkoming van MEDIA SCIENCE dan wel voor (gevolg)schade bij Opdrachtgever of derden, uit welke hoofde ook (behoudens in geval van opzet of grove schuld), is uitdrukkelijk uitgesloten.
7.2    Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot vertragingsschade, omzetverlies, en misgelopen orders, is uitdrukkelijk uitgesloten.
7.3    Eventuele aansprakelijkheid van MEDIA SCIENCE voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever aan MEDIA SCIENCE verschuldigd is of was in de drie maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis uit hoofde van de door MEDIA SCIENCE verleende diensten krachtens de overeenkomst. De totale schadevergoedingsplicht van MEDIA SCIENCE is daarenboven te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het desbetreffende geval bereid is uit te keren.
7.4    Opdrachtgever is verplicht MEDIA SCIENCE te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van, door Opdrachtgever ingeschakelde, derden tot schadevergoeding jegens MEDIA SCIENCE ter zake van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van MEDIA SCIENCE. Voorts is Opdrachtgever verplicht MEDIA SCIENCE te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van, door Opdrachtgever ingeschakelde, derden die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van Opdrachtgever van de door MEDIA SCIENCE geleverde zaken of verrichte diensten.
7.5    Eventueel aangesproken werknemers van MEDIA SCIENCE kunnen op het in dit artikel bepaalde een beroep doen, als waren zij partij bij de overeenkomst tussen MEDIA SCIENCE en Opdrachtgever.

 

Artikel 8 – Contractduur en termijnen
8.1    De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij   partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 
8.2    Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door MEDIA SCIENCE een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever MEDIA SCIENCE een redelijke termijn aan te zeggen waarbinnen MEDIA SCIENCE  alsnog de werkzaamheden kan voltooien.

 

Artikel 9 – Intellectuele eigendom en geheimhouding
9.1    De intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens of voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht, zoals onder meer ten aanzien van door MEDIA SCIENCE vervaardigd (advertentie)materiaal, komen exclusief toe aan MEDIA SCIENCE, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en met uitzondering van de intellectuele eigendomsrechten die reeds ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst aan Opdrachtgever toekomen.
9.2    De Opdrachtgever verleent MEDIA SCIENCE hierbij gedurende de opdracht een niet-exclusieve kosteloze licentie voor het gebruik van enig haar toekomend recht van intellectueel eigendom, voor zover dat noodzakelijk is MEDIA SCIENCE in staat te stellen de opdracht uit te voeren.
9.3    Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Partijen zullen redelijke maatregelen treffen met betrekking tot werknemers, ingeschakelde hulppersonen of derden teneinde de vertrouwelijkheid van bedoelde informatie te waarborgen.
9.4    Het is Opdrachtgever niet toegestaan de informatie die hem door MEDIA SCIENCE ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze werd verkregen of te hergebruiken voor andere media danwel andere activiteiten, tenzij MEDIA SCIENCE hiervoor toestemming heeft verleend.
9.5 Opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen of overige  schriftelijke uitingen van MEDIA SCIENCE niet openbaar maken, tenzij Opdrachtgever daartoe schriftelijke toestemming van MEDIA SCIENCE heeft verkregen.
9.6    De geheimhoudingsverplichting als bedoeld in dit artikel blijft bestaan ook na ontbinding danwel beëindiging van de overeenkomst tussen MEDIA SCIENCE en Opdrachtgever.
Artikel 10 – Zekerheidstelling
10.1  Indien er voor MEDIA SCIENCE aanleiding bestaat om te vermoeden dat Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zal kunnen nakomen, is Opdrachtgever verplicht om op eerste verzoek van MEDIA SCIENCE genoegzaam zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van al zijn verplichtingen ter zake van door MEDIA SCIENCE uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren overeenkomsten, op een door MEDIA SCIENCE aan te geven wijze.

 

Artikel 11 – Opschorting en ontbinding
11.1  Indien Opdrachtgever op enige wijze jegens MEDIA SCIENCE tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, alsmede in geval van een aanvraag tot surséance van betaling, verkregen (voorlopige) surséance van betaling, faillissementsaanvraag, -aangifte of-vordering, faillissement, liquidatie of staking van (een gedeelte van) de onderneming van de wederpartij, is MEDIA SCIENCE, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
–     de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling van al hetgeen Opdrachtgever aan MEDIA SCIENCE verschuldigd is voldoende zeker is gesteld;en/of
–     al haar eigen eventuele betalingsverplichtingen op te schorten; en/of
–     elke overeenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
een en ander onverminderd de plicht van Opdrachtgever tot betaling voor reeds verrichte diensten en onverlet de overige rechten van MEDIA SCIENCE, waaronder die op schadevergoeding.

 

Artikel 12 – Overmacht
12.1  In geval van verhindering van de zijde van MEDIA SCIENCE tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is MEDIA SCIENCE gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
12.2  Van overmacht is sprake in geval van elke van de wil van MEDIA SCIENCE onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk wordt verhinderd, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, brand en iedere andere storing in het bedrijf van MEDIA SCIENCE of door haar ingeschakelde derden. Van overmacht is eveneens sprake indien een derden, van wie MEDIA SCIENCE diensten afneemt ter zake van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever, in gebreke blijft met betrekking tot een deugdelijke dienstverlening.

 

Artikel 13 – Inschakeling derden
13.1  MEDIA SCIENCE is gerechtigd om namens en voor rekening van Opdrachtgever bij de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen, indien daartoe naar het oordeel van MEDIA SCIENCE aanleiding bestaat of zulks uit de overeenkomst voortvloeit. De kosten hiervan zullen worden doorberekend aan de Opdrachtgever conform de door MEDIA SCIENCE verstrekte prijsopgave.
13.2  Opdrachtgever staat garant voor de kwaliteit van de zaken en diensten van de door Opdrachtgever ingeschakelde derden.

 

Artikel 14 – Overdracht van rechten en verplichtingen
14.1  Opdrachtgever mag zijn rechten en/of verplichtingen die uit enige overeenkomst met MEDIA SCIENCE voortvloeien, niet aan derden overdragen of tot zekerheid laten strekken jegens vorderingen van derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MEDIA SCIENCE.

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter
15.1  Op deze Voorwaarden, alsmede alle rechtsverhoudingen tussen MEDIA SCIENCE en Opdrachtgever, is Nederlands recht van toepassing.
15.2  Voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft, zal in eerste aanleg uitsluitend de Rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) enige overeenkomst tussen MEDIA SCIENCE en Opdrachtgever alsmede van geschillen omtrent (iedere bepaling uit) deze Voorwaarden, ook voor het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.

 

Artikel 16 – Nederlandse tekst prevaleert
16.1  In geval van een conflict tussen een vertaling en de Nederlandse versie van de Voorwaarden prevaleert de Nederlandse versie.

English

Wij plaatsen cookies, onder andere om onze website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en bezoekers relevante advertenties te tonen. Door gebruik te blijven maken van onze website of door op "OK" te klikken, geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Voor meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan onze cookieverklaring. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten